TOPlist Ubytovanie - hotel, motel, botel, penzión, chata, ubytovanie v súkromí | 123ubytovanie.sk
3600 ubytovaní
Ponúkam
Ubytovanie
Rozbaliť vyhľadávací box

Kategórie ubytovacích zariadení na Slovensku - Vyhláška MH SR č. 277/2008 Z. z .

Najmä z rozvoja wellnessovej turistiky a kongresovej turistiky na Slovensku vyplynula požiadavka vytvorenia nových druhov ubytovacích zariadení. Vyhlášku MH SR č. 419/2001 Z. z. od 1. 8. 2008 nahradila nová vyhláška MH SR č. 277/2008 Z. z . Vyhláška ustanovuje klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried.

Jednotlivé druhy ubytovacích zariadení odzkradľujú úroveň a rozsah poskytovaných služieb v tej istej kategórii. V kategórii hotel boli vytvorené nové druhy ubytovania: wellness hotel, kongresový hotel, kúpeľný hotel, boutique hotel, apartmánový hotel. Takiež bola vytvorená úplne nová kategória apartmánový dom. Klasifikačné znaky, ktoré sú upravované aj v iných predpisoch boli z vyhlášky vypustené.

Stručný popis zmien vo vyhláške:
- nové druhy ubytovacích zariadení v rámci kategórie hotel: wellness hotel, kongresový hotel, kúpeľný hotel, boutique hotel, apartmánový hotel
- upravujú sa požiadavky na zaraďovanie ubytovacích zariadení do príslušnej kategórie a triedy
- upravuje sa nová kategória ubytovacieho zariadenia: apartmánový dom v triede ** a ***,
- vypustili sa  požiadavky na plošné štandardy ubytovacích priestorov a hygienických zariadení, čo zároveň viedlo k zrušeniu výnimky na plošné štandardy hygienických požiadaviek v ubytovacích zariadeniach podľa súčasne platného predpisu
- zrušila sa požiadavka na samostatné WC v hoteloch *****
- ustanovila sa možnosť doplniť kategóriu ubytovacieho zariadenia o prívlastok, ktorý bližšie charakterizuje ubytovacie zariadenie.
- upravili sa fakultatívne znaky a ich bodové vyjadrenie jednak podľa súčasných podmienok na trhu cestovného ruchu a tiež z dôvodu nových druhov ubytovacích zariadení.

Kategorizácia a základná charakteristika ubytovacích zariadení podľa Vyhlášky č. 277/2008 Z. z.:

- Hotel
- Garni hotel
- Kongresový hotel
- Wellness hotel
- Kúpeľný hotel
- Boutique hotel
- Apartmánový hotel
- Motel
- Botel
- Penzión
- Apartmánový dom
- Turistická ubytovňa
- Chatová osada
- Kemping
- Minikemp
- Táborisko
- Ubytovanie v súkromí
- Izba
- Objekt
- Prázdninový byt

HOTEL

Hotel - ubytovacie zariadenie slúžiace na prechodné ubytovanie hostí, ktoré má viac ako 10 izieb. Návštevníkom okrem ubytovania, stravovania a služieb poskytuje aj priestory a zariadenia potrebné na služobný pobyt a rekreačno-športové služby na aktívne trávenie voľného času.

Dependance hotela - vedľajšia budova bez vlastnej recepcie organizačne súvisiaca s hotelom, ktorý zabezpečuje pre dependance celý rozsah služieb zodpovedajúci príslušnej triede a nie je vzdialený viac ako 300 m. Dependance poskytuje iba ubytovanie.

Garni hotel - určený predovšetkým na krátkodobé prechodné pobyty. Návštevníkom poskytuje rozsah služieb stanovený pre príslušnú triedu hotela, ale s obmedzeným rozsahom stravovania, zredukovaným spravidla na podávanie raňajok.

Horský hotel je určený na náročné športovo-rekreačné pobyty. Spravidla je umiestnený v ťažko prístupnom teréne, nezriedka bez priameho napojenia na cestnú sieť (napr. prístupnosť visutou lanovkou).

Kongresový hotel - ubytovacie zariadenie určené na realizovanie kongresov, zjazdov, konferencií alebo seminárov. Kongresový hotel je vybavený rokovacími priestormi, ktoré umožňujú variabilnosť ich použitia, a má technické podmienky na poskytovanie s tým súvisiacich služieb.

Wellness hotel - ubytovacie zariadenie určené predovšetkým na špecifické prechodné pobyty spojené s odbornou starostlivosťou a rehabilitáciou hostí. Wellness hotel je vybavený funkčnými športovými a rekreačnými zariadeniami, ktoré sú hosťom k dispozícii. Wellness hotel hosťom poskytuje rozsah služieb stanovený pre príslušnú triedu hotela.

Kúpeľný hotel - ubytovacie zariadenie v miestach, ktoré majú štatút kúpeľného miesta. Hosťom poskytuje rozsah služieb stanovený pre príslušnú triedu hotela s ponukou liečebnej starostlivosti. V kúpeľnom hoteli je k dispozícii lekár pre hostí.

Boutique hotel - ubytovacie zariadenie s nižším počtom izieb, ktoré sa spravidla nachádza v historických budovách, v domoch s architektonickým alebo umeleckým riešením. Zariadenie interiérov je luxusné až exkluzívne.

Apartmánový hotel - poskytuje ubytovanie v apartmánoch. Pozostáva najmenej z ôsmich apartmánov. Hosťom poskytuje rozsah služieb stanovený pre príslušnú triedu hotela.

MOTEL

Motel - ubytovacie zariadenie, ktoré sa spravidla buduje pri hlavných cestných trasách a diaľnicach. Návštevníkom zabezpečuje parkovanie motorového vozidla v areáli motela.

BOTEL

Botel - ubytovacie zariadenie hotelového typu umiestnené na trvalo zakotvenej lodi, ktoré má viac ako 10 kajút. Kajuty môžu mať len stále lôžka.

PENZIÓN

Penzión - jednoduché ubytovacie zariadenie hotelového typu minimálne s 5 izbami a maximálne so 4 stálymi lôžkami v izbe. Návštevníkom zabezpečuje podávanie raňajok, prípadne aj celodennú stravu a poskytuje základné služby.

Apartmánový dom

Apartmánový dom - ubytovacie zariadenie prevádzkované zvyčajne len v sezóne a poskytuje hosťom prechodné ubytovanie najmenej v piatich apartmánoch alebo v štúdiách.

TURISTICKÁ UBYTOVŇA

Turistická ubytovňa - jednoduché ubytovacie zariadenie s väčším počtom lôžok v izbách. Hostia majú k dispozícii spoločné hygienické zariadenia.

CHATOVÁ OSADA

Chatová osada - ubytovacie zariadenie na prechodné ubytovanie návštevníkov výhradne v ubytovacích objektoch prevádzkovateľa v dvojlôžkových až štvorlôžkových izbách.

KEMPING

Kemping - ubytovacie zariadenie, ktoré umožňuje návštevníkom ubytovať sa vo vlastnom ubytovacom zariadení (v stanoch, obytných prívesoch a pod.), prípadne v ubytovacom objekte prevádzkovateľa (v chate, zrube, bungalove) v areáli kempingu.

Minikemp -doplnkové zariadenie k iným kategóriám ubytovacích zariadení alebo k reštauráciám a športovým areálom. Hostia minikempu využívajú ich cestné a parkovacie plochy, vstupné priestory a pohostinskú vybavenosť. Minikemp poskytuje hosťom ubytovanie vo vlastných ubytovacích zariadeniach hostí, najviac v dvadsiatich trvale označených kempingových jednotkách s elektrickými prípojkami, z ktorých časť môžu tvoriť kempingové parcely vybavené elektrickou, kanalizačnou a vodovodnou prípojkou na umiestnenie mobilných domov.

Táborisko - jednoduché sezónne ubytovacie zariadenie na ubytovanie hostí v ich vlastných ubytovacích zariadeniach. Areál táboriska je označený a prírodne ohraničený. Táborisko má prístupný zdroj pitnej vody a WC osobitne pre mužov a osobitne pre ženy.

UBYTOVANIE V SÚKROMÍ

Ubytovanie v súkromí - ubytovanie hostí (turistov) v izbách rodinných domov alebo sa na tento účel poskytuje celý objekt, napr. dom (rekreačný dom, prázdninový dom), chalupa, chata. Do tejto kategórie ubytovania patrí i prázdninový byt.