Ubytovatelia a registračná pokladnica

Ubytovatelia a registračná pokladnica od 1.4.2015

Elektronická registračná pokladnicaNovelou Zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice bol doplnený zoznam služieb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie elektronickou registračnou pokladnicou (ERP). Do služieb, ktoré boli do zoznamu pridané, patria aj ubytovacie služby, takže povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu sa týka aj majiteľov a prevádzkovateľov ubytovacích zariadení.
Úplný zoznam služieb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie ERP nájdete nižšie.

Registračná pokladnica sa týka len prípadov, ak daňový subjekt prijíma úhrady v hotovosti (doteraz stačilo vystaviť príjmový pokladničný doklad ručne). Ak daňový subjekt neprijíma žiadne úhrady v hotovosti, t. j. platby sú realizované bezhotovostne, nemá podnikateľ povinnosť evidovať tržby prostredníctvom registračnej pokladnice.

V prípade, ak podnikateľ vystaví faktúru, ktorá bude uhradená v hotovosti, musí úhradu tejto faktúry evidovať v registračnej pokladnici.

Ak je počet vystavených dokladov menej ako 1000, nemusíte kupovať elektronickú registračnú pokladnicu. V tomto prípade má podnikateľ povinnosť evidencie prostredníctvom virtuálnej registračnej pokladnice.

Virtuálna registračná pokladnica

Podnikatelia, ktorým od 1. apríla tohto roka vznikne povinnosť používať registračné pokladnice, budú môcť využívať na evidenciu tržieb okrem klasických pokladníc aj virtuálne registračné pokladnice.
Podnikatelia budú mať možnosť v aplikácii virtuálnej registračnej pokladnice evidovať tržbu a jednoducho vytvárať a tlačiť pokladničné doklady obsahujúce zákonom vyžadované údaje. Pomocou virtuálnej pokladnice budú mať tiež možnosť spravovať svoje tovary a služby a vyhotoviť uzávierky. Virtuálna pokladnica poskytne aj prehľad všetkých vystavených dokladov s možnosťou vytlačenia kópie dokladu.

Základným predpokladom pre používanie virtuálnej registračnej pokladnice je internetové pripojenie užívateľa.
Povinnosť používať virtuálnu registračnú pokladnicu od 1.apríla 2015
sa vzťahuje na:
• podnikateľov, ktorí poskytujú novo doplnené služby
• podnikateľov, ktorí budú predávať tovar, alebo poskytovať služby, ktoré sú uvedené v zozname činností a táto činnosť im vznikne prvýkrát od 1.apríla 2015

Povinnosť používať virtuálnu registračnú pokladnicu od 1.apríla 2015
sa nevzťahuje na:
• súčasných podnikateľov, ktorí už používajú ERP (nie je možné prejsť na virtuálnu registračnú pokladnicu) títo podnikatelia môžu nové virtuálne pokladnice využívať až od 1. januára 2016. Dovtedy môžu používať aj v súčasnosti využívané zariadenia.
• podnikateľov, ktorým vznikne prvýkrát povinnosť evidencie tržieb pri predaji tovaru a pri poskytovaní starých služieb od 01. 01. 2015 do 31.03.2015 – budú môcť používať virtuálnu registračnú pokladnicu až od 1.januára 2016

Základné informácie o používaní virtuálnych registračných pokladníc

• Virtuálna registračná pokladnica je zriadená na webstránke Finančného riaditeľstva SR a je bezplatne prístupná online podnikateľom poskytujúcich vybrané služby
• Virtuálnu registračnú pokladnicu je možné začať používať od 1. apríla 2015
• Prihlasovacie údaje vydá príslušný daňový úrad pri registrácii
• K registrácii je potrebné predložiť písomnú žiadosť
• Na jedno predajné miesto môže byť vytvorený len jeden prístup do virtuálnej pokladnice
• K virtuálnej registračnej pokladnici je možné pristupovať pomocou počítača cez webovú aplikáciu alebo pomocou tabletu či smartfónu cez mobilnú aplikáciu
• Podnikateľ môže používať virtuálnu pokladnicu, ak počet vydaných pokladničných dokladov v jednom kalendárnom mesiaci nie je viac ako 1 000
• Doklady evidované registračnou pokladnicou musíte vytlačiť na tlačiarni, ktorá ich umožní vytlačiť tak, aby boli v súlade so zákonom

Príloha č. 1 k Zákonu č. 289/2008 Z.z.

Služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v elektronickej registračnej pokladnici alebo vo virtuálnej registračnej pokladnici

Od 1.4.2015 majú za povinnosť evidovať doklady elektronickou registračnou pokladnicou alebo virtuálnou registračnou pokladnicou, podnikatelia poskytujúci služby uvedené v tomto zozname (tučným písmom sú vyznačené novo zaradené činnosti):

45.20 Oprava a údržba motorových vozidiel
45.40 Predaj, údržba a oprava motocyklov a ich dielov a príslušenstva
49.32 Taxislužba
49.39 Ostatná osobná pozemná doprava i. n., a to len pri prevádzke lanoviek, pozemných lanoviek, lyžiarskych vlekov, ak nie sú súčasťou mestských, prímestských alebo veľkomestských prepravných systémov
52.21 Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave, a to len pri prevádzke parkovacích priestorov
55.10 Hotelové a podobné ubytovanie
55.20 Turistické a iné krátkodobé ubytovanie
55.30 Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány
55.90 Ostatné ubytovanie
56.10 Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál
56.21 Dodávka jedál
56.29 Ostatné jedálenské služby
56.30 Služby pohostinstiev
65.11 Životné poistenie
65.12 Neživotné poistenie
69.10 Právne činnosti
69.20 Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo
70.10 Vedenie firiem
70.21 Služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou
70.22 Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia
71.11 Architektonické činnosti
71.12 Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
71.20 Technické testovanie a analýzy
73.11 Reklamné agentúry
73.12 Predaj vysielacieho času
73.20 Prieskum trhu a verejnej mienky
74.10 Špecializované dizajnérske činnosti
74.20 Fotografické činnosti
74.30 Prekladateľské a tlmočnícke činnosti
75.00 Veterinárne činnosti
77.11 Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
77.21 Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
77.22 Prenájom videopások a diskov okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
77.29 Prenájom a lízing ostatných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
78.10 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania
78.20 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnanie na dobu určitú
78.30 Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov
79.11 Činnosti cestovných agentúr
79.12 Činnosti cestovných kancelárií
79.90 Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti
80.10 Súkromné bezpečnostné služby
80.20 Služby spojené s prevádzkovaním bezpečnostných systémov
80.30 Pátracie služby
86.10 Činnosti nemocníc
86.21 Činnosti všeobecnej lekárskej praxe
86.22 Činnosti špeciálnej lekárskej praxe
86.23 Zubná lekárska prax
86.90 Ostatná zdravotná starostlivosť
93.11 Prevádzka športových zariadení
93.12 Činnosti športových klubov
93.13 Fitnescentrá
93.21 Činnosti lunaparkov a zábavných parkov
95.11 Oprava počítačov a periférnych zariadení
95.12 Oprava komunikačných zariadení
95.21 Oprava spotrebnej elektroniky
95.22 Oprava domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu
95.23 Oprava obuvi a koženého tovaru
95.24 Oprava nábytku a domácich zariadení
95.25 Oprava hodín, hodiniek a šperkov
95.29 Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
96.01 Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov okrem požičiavania bielizne, pracovných odevov, vecí súvisiacich s práčovňou, dodávky plienok a poskytovania pracích a čistiacich služieb u zákazníka
96.02 Kadernícke a kozmetické služby
96.03 Pohrebné a súvisiace služby
96.04 Služby týkajúce sa telesnej pohody
96.09 Ostatné osobné služby, a to len pri strihaní psov, pri opatrovateľských službách domácich zvierat, pri činnosti hotelov pre zvieratá, pri službách svadobných kancelárií a pri činnosti štúdií poskytujúcich tetovanie a piercing

Všetko potrebné pre ubytovateľov o elektronickej registračnej pokladnici a o virtuálnej registračnej pokladnici  nájdete na stránke Finančnej správy